×

ડીડીઓ વિષે

જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
શ્રી અજય દહિયા,આઈ.એ.એસ

Designation :જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ની કચેરી, સરદાર પટેલ પંચાયત ભવન, બનાસકાંઠા પાલનપુર
Phone No. : (ઓ) ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦, ૨૫૨૮૦૩
Fax No.​ : ૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩
Mobile No​ : ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯
E-mail : ddo-ban@gujarat.gov.in