×
પ્રમુખ વિષે | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
શ્રીમતી પીનાબેન રાજેશકુમાર ઘાડીયા

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. :
Phone No. :
Fax No.​ :
Mobile No​ :
E-mail :