×

વહિવટી અધિકારીઓ

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર ઓફીસ નંબર
શ્રી અજય દહિયા (આઈ.એ.એસ) જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯ ૨૫૪૦૬૦
શ્રી આર.વી.વાળા નિયામકશ્રી, જિ. ગ્રા.વિ. એજન્‍સી ૯૯૨૫૦૪૨૦૩૮ ૨૬૦૦૦૩
શ્રી સી.સી.પટેલ ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેસુલ/વિકાસ) ૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧ ૨૫૭૦૮૩
શ્રી સી.સી.પટેલ ના.જિ.વિ.અ.શ્રી(મહેકમ/પંચાયત) ૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬ ૨૫૭૦૮૭
ઇ/ચા.શ્રી એચ.કે.લીમ્‍બાચીયા કા.ઇ.શ્રી.મા.મ.પં.વિ.પાલનપુર ૯૯૭૯ર૭ર૧૬૩ ૨૫૭૧૯૭
ઇ/ચા. શ્રી એસ.એમ.પટેલ કા.ઇ.શ્રી (સિંચાઇ) પાલનપુર ૯૯૨૫૧૪૩૪૭૮ ૨૫૩૫૦૩
શ્રી મનીષ ફેન્સી મુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૯૭૨૭૭૩૦૦૦૫ ૨૫૨૨૪૩
ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગ જિલ્લા ઇમ્‍યુનાઇઝેશન અધિકારીશ્રી ૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨ ૨૫૭૩૩૯
ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગ અધિક જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨ ૨૫૩૦૧૫
૧૦ ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬ ૨૫૪૨૭૧
૧૧ સુશ્રી યશવંતીબેન ચાવડા પ્રો.ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ. ૯૭૭૩૦૬૩૫૪૪ ૨૫૩૫૪૯
૧૨ શ્રી જે.પી.પ્રજાપતિ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ૯૪૨૬૩૫૫૩૯૬ ૨૫૭૦૬૩
૧૩ શ્રી ડી.એસ.પરમાર જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૯૯૯૮૮૦૩૦૯૮ ૨૫૩૬૮૩
૧૪ શ્રી પી.કે.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી ૯૯૦૯૪૬૬૦૫૫ ૨૫૨૬૩૪
૧૫ શ્રી અતુલ છાશીયા જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી ૯૦૩૩૬૪૭૯૦૦ ૨૫૨૬૩૧
૧૬ શ્રી ચેતન સી.પટેલ હિસાબી અધિકારીશ્રી ૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩ ૨૫૨૬૩૫
૧૭ ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલ મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી ૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯ ૨૫૨૮૮૭
૧૮ શ્રી ર્ડા. પી.કે. મિસ્ત્રી જિલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી ૯૪૨૭૫૨૯૮૯૨ ૨૫૨૩૦૫
૧૯ ઇ/ચા.શ્રી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગ જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી ૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨ ૨૫૭૨૬૦
૨૦ શ્રી એમ.વી.ઠાકોર પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી ૯૯૭૮૪૦૫૬૪૧ ૨૫૭૧૮૮
૨૧ ઇ/ચા. શ્રી ચેતન સી.પટેલ આંતરીક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી ૯૯૭૮૪૦૬૪૧૩ ૨૫૨૬૨૫
૨૨ શ્રી એસ.બી.તુવર પ્રો.મે.જી.જળસ્ત્રાવ વિકાસ એકમ ૯૭૧૪૧૭૭૫૨૪ ૨૫૯૪૪૩
૨૩ ઇ.ચા. શ્રી સી.બી.લીમ્‍બાચીયા ચીટનીશ-કમ તા.વિ.અ.શ્રી દબાણ ૯૮રપ૯૯૯૦૧૯ ૨૫૩૦૬૦
૨૪ શ્રી વી.એ.ભરતીયા નિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી ૯૪૨૯૭૧૮૧૨૫ ૨૫૪૦૬૬
૨૫ શ્રી ડી.એન.પટેલ મત્સ્યઉધ્યોગ નિરીક્ષક ૯૯૦૪૮૪૪૧૪૨ ૨૫૩૫૨૯
૨૬ ઇ/ચા.ર્ડા. ચંદનબેન અખાણી જિલ્લા ક્ષય અધિકારીશ્રી ૯૦૯૯૦૪૧૯૦૪ ૨૫૩૫૩૭
૨૭ શ્રી ડી.એ.કર્પટીયા મ.નિયામકશ્રી, જી.એલ.ડી.સી. ૭૦૧૬૧૩૪૫૫૩ ૨૫૨૨૦૩
૨૮ શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિ વહીવટી અધિકારીશ્રી, કુટુંબ કલ્યાણ ૯૪૨૯૦૫૩૪૩૩ ૨૫૩૦૧૫
૨૯ શ્રી ર્ડા. એમ.એચ.ત્રિવેદી કવોલીટી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી ૯૭૨૭૭૩૦૦૧૪ ૨૫૩૦૧૫

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

ક્રમ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી કોડ નબર મોબાઇલ ઓફીસ
શ્રી અભિષેક પરમાર પાલનપુર- ૦૨૭૪૨ ૭૫૬૭૦૧૨૫૦૨ ૨૫૨૮૬૨
શ્રી એ.એચ.પરમાર વડગામ- ૦૨૭૩૯ ૭૫૬૭૦૧૨૫૨૩ ૨૬૨૦૨૪
શ્રી એ.ડી.ચૌહાણ દાંતા- ૦૨૭૪૯ ૭૫૬૭૦૧૮૧૪૦ ૨૭૮૧૩૫
શ્રી બી.સી.રાજપુત અમીરગઢ-૦૨૭૪ર ૭૫૬૭૦૧૨૪૧૪ ૨૩૨૦૮૯
શ્રી પી.જે.મહીડા ડીસા- ૦૨૭૪૪ ૭૫૬૭૦૧૯૫૪૭ ૨૨૦૦૬૩
શ્રીમતી જી.આઇ.ઠાકોર ધાનેરા- ૦૨૭૪૮ ૭૫૬૭૦૧૮૫૪૯ ૨૨૨૦૫૩
શ્રી એસ.ટી.સુથાર દાંતીવાડા- ૦૨૭૪૮ ૭૫૬૭૦૧૨૫૩૭ ૨૭૮૩૦૦
ઇ.ચા. શ્રી અનીલ ત્ર‍િવેદી શિહોરી - ૦૨૭૪૭ ૭૫૬૭૦૧૯૬૨૦ ૨૩૩૭૨૩
શ્રી એસ.જી.ઢુકા (ક.આ.) દિયોદર - ૦૨૭૩પ ૭૫૬૭૦૧૨૩૮૬ ૨૪૪૪૨૭
૧૦ ઇ.ચા. શ્રી આર.એ.ત્રિવેદી ભાભર- ૦૨૭૩પ ૭૫૬૭૦૧૨૪૬૭ ૨૩૩૭૨૩
૧૧ ઇ.ચા. શ્રી ડી.સી.વ્યાસ થરાદ- ૦૨૭૩૭ ૭૫૬૭૦૧૨૫૯૯ ૨૨૩૬૭૪
૧૨ ઇ.ચા. શ્રી એમ.પી.ત્ર‍િવેદી વાવ- ૦૨૭૪૦ ૭૫૬૭૦૨૦૦૧૧ ૨૨૭૦૩૨
૧૩ શ્રી પી.ડી.સેનમા લાખણી-૦૨૭૪૪ ૭૦૬૯૦૭૭૫૬૭ ૨૫૬૦૦૧
૧૪ શ્રી ટી.ડી.વણકર સુઇગામ -૦૨૭૪૦ ૭૦૬૯૦૭૭૫૬૬ ૨૨૩૬૩૭