×

ખેતીવાડી શાખાની કામગીરી

  • જીલ્લાના ગ્રામસેવકોના મહેકમની સધળી કામગીરી.
  • આયોજનના કામોનો અમલ કરવો.
  • ખેતાવાડી ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનો અમલ.
  • ખાતર સહાય, બિયારણ સહાય, સાધન સહાય, પાક સંરક્ષણની કામગીરી વગેરે