×

ખેડુતો માટે સહાયની વિગત

સકારશ્રી ધ્વારા નવુ સહાયનું ધોરણ તા.૮/૪/૧૫ થી લાગુ કરવામાં આવેલ છે જે નીચે મુજબ છે. નાના સિમાંત ખેડુતો માટે સહાયની વિગત

અ.નં વિગતો જુનુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પહેલા)
નવુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પછી)
  પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
બિન પિયત પાક માટે ૪૫૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર ૬૮૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
પિતય પાક માટે ૯૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર ૧૩૫૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
બારમાસી પાક માટે ૧૨૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર ૧૮૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
જમીન ધોવાણ ૮૧૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર ૧૨૨૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર
નદીનું વહેણ બદલાવવાથી નકામી થયેલ જમીન માટે ૨૫૦૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર ૩૭૫૦૦/- નુકશાનપાત્ર તમામ હેકટર

નાના સિમાંત સિવાયના અન્ય ખેડુતો માટે સહાયની વિગતો

અ.નં વિગતો જુનુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પહેલા)
નવુ સહાયનુ ધોરણ
(તા.૮/૪/૧૫ પછી)
પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
પ્રતિ હેકટર
સહાય (રૂ.)
કેટલા હેકટર
માટે સહાય
બિન પિયત પાક માટે ૪૫૦૦/- વધુમા વધુ ૧ હેકટર સુધી ૬૮૦૦/- વધુમા વધુ ૨ હેકટર સુધી
પિતય પાક માટે ૯૦૦૦/- વધુમા વધુ ૧ હેકટર સુધી ૧૩૫૦૦/- વધુમા વધુ ૨ હેકટર સુધી
બારમાસી પાક માટે ૧૨૦૦૦/- વધુમા વધુ ૧ હેકટર સુધી ૧૮૦૦૦/- વધુમા વધુ ૨ હેકટર સુધી