×

પશુપાલન સંસ્થાઓ

જીલ્લાપંચાયતહસ્તકનીસંસ્થાઓ
પશુદવાખાના      ૬૨
ફરતા પશુદવાખાના ૦૩
પ્રાથમીક પશુ સારવાર કેન્દ્રો  ર૭ 
રાજયકક્ષાહસ્તકનીસંસ્થાઓ
ઘનીષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજનાના પેટા કેન્દ્રો પ૦
ઘનીષ્ઠ ઘેટા વિકાસ યોજના પેટા કેન્દ્રો    ર૧
જીલ્લા મરઘા વિસ્તરણ કચેરીના પેટા કેન્દ્રો    ૦૬
પશુરોગ સંશોધન કેન્દ્રો  ૦૧

 

વેટરનરી પોલીકલીનીક ૦૧
પશુ ઉછેર કેન્દ્ર      - થરા ફાર્મ- ૦૧
ઘાસચારા નિદર્શન ફાર્મ   -  પાંથાવાડા    ૦૧
અન્યસંસ્થાઓ
બનાસડેરીના વેટનરી કેન્દ્રો  ૧૧
વેટનરી કોલેજ દાંતીવાડા    ૦૧
પશુધન નિરીક્ષક તાલીમ કેન્દ્ર દાંતીવાડા ૦૧
ગૌ શાળા તથા પાંજરાપોળ   ૧૩૭