×

પશુ સારવાર

પશુ દવાખાના તેમજ સંસ્થાઓમાં સારવાર પામેલા તથા ખસી કરેલ પશુઓ

અ.નં. તાલુકાનું નામ પશુ દવાખાનાની સંખ્યા પ્રા.પ.સા.કે. ની સંખ્યા ખસી કરેલ પશુઓની સંખ્યા સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા
અમીરગઢ ૮૪૨ ૨૬૫૨૪
ભાભર ૩૫૪ ૮૦૪૫
દાંતા ૧૧ ૧૪૦૫ ૪૧૩૧૧
દાંતીવાડા ૩૦૮ ૪૪૧૯
ડીસા ૧૨૬૩ ૫૧૦૭૩
દિયોદર ૫૭૧ ૧૪૬૨૦
ધાનેરા ૧૨૫૯ ૨૧૯૦૩
કાંકરેજ ૭૨૩ ૧૫૪૭૨
લાખણી ૫૦૭ ૬૧૦૩૫
૧૦ પાલનપુર ૭૨૫ ૨૦૬૨૫
૧૧ સુઇગામ ૧૨૨ ૪૬૩૬૩
૧૨ થરાદ ૯૪૮ ૨૨૭૫૧
૧૩ વડગામ ૧૨૭૬ ૩૨૨૨૭
૧૪ વાવ ૭૭૬ ૯૧૬૯૫
કુલ ૬૫ ૨૭ ૧૧૦૭૯ ૪૫૮૦૬૩

પશુ હોસ્પીટલ તેમજ અન્ય સંસ્થાઓમાસારવાર પામેલા તથા ખસી કરેલ પશુ

અ.નં. તાલુકાનુંનામ હોસ્પીટલ/દવાખાનાનુંનામ દાખલકરેલ
પશુઓનીસંખ્યા
સારવારપામેલ
પશુઓનીસંખ્યા
દાતા અંબાજી - ૪પ૪૬
હડાદ - ૪૩પપ
માકડી - ૩૧૧૭
ડીસા ડીસા - ૧૬૩૬
નાણી - ૩૭પ૬
ભીલડી - ૨પ૬૭
લખાણી - ૨પ૧૨
સમૌમોટા - ૩૬૩૨
આસેડા - ૨૦૭૨
ઝેરડા - પ૮પ૪
ભાભર ભાભર - ૪૩૬૨
દાતીવાડા પથાવાડા ૧૦ ૯૭૨૧
દિયોદર દિયોદર - ૨૪૬પ
રૈયા - ૧૮૯૪
ધાનેરા ધાનેરા - ૨૪૭૧
જડિયા - ૩૭૮૭
૧૦ વાવ વાવ - ૪૯૭૧
મોબાઈલ વાવ - ૬૩૦૧
ઢીમા - ૩૬૯૪