×

પશુધન

અ.નં. તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ ઘેટા બકરા ઘોડા ઉંટ અન્ય કુલ
વાવ ૫૨૧૦૬ ૫૭૮૪૫ ૨૦૨૬૯ ૨૩૧૮૧ ૨૭ ૧૫૩૪૨૮
સુઈગામ ૩૫૭૧૧ ૪૮૨૦૩ ૧૩૩૨૨ ૧૧૩૪૦ ૧૦૮૫૮૪
થરાદ ૬૫૫૮૪ ૧૨૯૫૩૯ ૧૦૬૮૮ ૨૨૦૮૨ ૧૮૮ ૩૧૬ ૯૯૬૨ ૨૩૮૩૫૯
ધાનેરા ૧૦૪૭૯૦ ૧૨૫૬૩૫ ૧૪૫૩૩ ૨૦૦૨૯ ૯૨ ૨૬૯ ૮૧૫૪ ૨૭૩૫૦૨
દાંતીવાડા ૩૮૩૯૯ ૩૮૯૭૫ ૧૪૩૪૦ ૧૩૦૮૯ ૩૩ ૪૬ ૧૦૪૮૮૫
અમીરગઢ ૩૨૭૩૬ ૨૯૨૧૨ ૬૧૩૯ ૩૪૫૮૨ ૧૮૪ ૧૦૨૮૫૮
દાંતા ૮૯૯૩૩ ૬૬૦૫૩ ૩૮૩૯ ૮૬૪૨૮ ૩૧ ૩૩ ૩૧ ૨૪૬૩૪૮
વડગામ ૧૦૪૪૪૦ ૬૪૪૧૧ ૩૨૩૭ ૧૪૮૫૫ ૩૭ ૩૪૫ ૧૫૯ ૧૮૭૪૮૪
પાલનપુર ૧૧૫૩૨૮ ૯૮૪૦૦ ૪૩૭૮ ૨૨૪૭૧ ૮૯ ૪૭૧ ૧૩૮૯૮ ૨૫૫૦૩૫
૧૦ ડીસા ૧૨૦૫૩૬ ૧૫૧૪૫૧ ૩૨૫૩૯ ૩૦૦૬૨ ૭૩૫ ૩૧૪ ૩૧૪ ૩૩૫૯૫૧
૧૧ લાખની ૪૩૪૪૫ ૭૭૯૪૫ ૧૨૫૭૩ ૧૦૭૪૬ ૧૨૩ ૧૭૪ ૧૪૫૦૦૬
૧૨ દિયોદર ૭૨૧૯૪ ૯૫૧૮૫ ૩૯૫૧ ૯૯૮૨ ૧૯૯ ૭૦૨ ૧૨૭૯ ૧૮૩૪૯૨
૧૩ ભાભર ૩૩૩૮૮ ૫૦૪૬૨ ૫૫૩૫ ૮૬૪૭ ૪૩ ૩૭૩ ૯૮૪૪૮
૧૪ કાંકરેજ ૪૨૩૯૬ ૧૨૨૯૫૩ ૨૮૭૭ ૭૫૮૦ ૧૧૭ ૧૭ ૧૭૫૯૪૦
કુલ - ૯૫૦૯૮૬ ૧૧૫૬૨૬૯ ૧૪૮૨૨૦ ૩૧૫૦૭૪ ૧૬૯૭ ૩૨૧૪ ૩૩૮૬૦ ૨૬૦૯૩૨૦