×

હોમિયોપેથી તબીબી અધિકારી

ક્રમ મેડીકલ ઓફિસરો નં નામ સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનાઓ મોબાઇલ નંબર
ડો.ભરત.કે.પટેલ વડા તા.કાંકરેજ ૮૫૧૧૧૬૬૭૮૬
ડો.મનોજ.પી.જાની ધાનેરા તા.ધાનેરા ૯૯૭૯૭૪૭૨૮૦
જગ્યા ખાલી ડીસા તા.ડીસા -
જગ્યા ખાલી ભાભર તા.ભાભર -
જગ્યા ખાલી કાણોઠી તા,સુઈગામ -
જગ્યા ખાલી દાંતા તા.દાંતા -
જગ્યા ખાલી પાલનપુર તા.પાલનપુર -
જગ્યા ખાલી વડગામ તા.વડગામ -
જગ્યા ખાલી થરાદ તા.થરાદ -