×

શાખા ની સંપર્ક માહિતી

શાખા નું નામ આયુર્વેદ શાખા,જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા,પાલનપુર
શાખા નું સરનામું: સરદાર પટેલ ભવન,જોરાવર પેલેસ,પાલનપુર.
મુખ્ય અધિકારી: શ્રી જે.એન.મોઢ જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી,બનાસકાંઠા.
ફોન નંબર: ૦ર૭૪ર-રપ૪ર૭૧
ઇન્ટર કોમ: ૧૬૩
અ.નં. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી જે.એન.મોઢ ઇન્ચાર્જ જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી, બનાસકાંઠા-પાલપુર ૦ર૭૪ર રપ૪ર૭૧ ૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬
શ્રી મીના એલ.સોલંકી જુનિયર કલાર્ક ૦ર૭૪ર રપ૪ર૭૧ -