×

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

ક્રમ મેડીકલ ઓફિસર નું નામ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ મોબાઇલ નંબર
ડો.જયપ્રકાશ નારાયણભાઇ મોઢ બસુ તા.વડગામ ૯૪૨૬૮૯૭૯૧૬
ડો.જે.જી.અટોસ ચાંગા તા.વડગામ ૯૪૦૮૮૯૭૧૦૪
ડો.જયશ્રીબેન રામકીશન શર્મા મુમનવાસ તા.વડગામ ૯૯૦૯૨૨૦૦૬૯
જગ્યા ખાલી ઓપીડી સીવીલ તા.પાલનપુર -
ડો.નીલમબેન કરશનભાઇ જેગોડા સુરજપુરા તા.પાલનપુર ૭૩૫૯૬૨૩૯૮૯
ડો.વિપુલ કેશવલાલ મોદી મલાણા તા.પાલનપુર ૯૪૨૭૬૩૮૯૫૧
જગ્યા ખાલી ખોડલા તા.પાલનપુર -
ડો.કાજલબેન જયંતકુમાર શાસ્ત્રી ચડોતર તા.પાલનપુર ૯૭૨૩૬૧૨૧૪૭
ડો.શૈલેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી સનાલી તા.દાંતા ૯૪૦૯૩૨૩૩૬૫૮
૧૦ ડો.જીગર બાબુલાલ નિનામા સાંઢોસી તા.દાંતા ૯૦૩૩૩૭૧૭૮૭
૧૧ ડો.દર્શનાબેન દુદાભાઇ પરમાર ભેમાળ તા.દાંતા ૯૦૫૪૮૬૦૨૧૯
૧૨ ડો.પ્રજાપતિ જયંતીભાઇ હેમાભાઇ ગંગવા તા.દાંતા ૯૯૨૫૭૯૯૭૯૫
૧૩ ડો.ભાવેશ હરગોવીંદભાઇ શ્રોફ બામણોજ તા.દાંતા ૯૮૯૮૪૩૨૮૦૪
૧૪ જગ્યા ખાલી ભડથ તા.ડીસા -
૧૫ ડો.મનીષ જયંતીલાલ મોદી રામપુરા તા.ડીસા ૯૪૨૬૩૯૦૭૯૫
૧૬ ડો.અજય ગોરધનભાઇ સાંખલા અમીરગઢ તા.અમીરગઢ ૯૮૭૯૨૨૦૨૭૭
૧૭ ડો.અંકીતાબહેન નટવરલાલ ભટટી કપાસીયા તા.અમીરગઢ ૭૪૦૫૪૦૪૭૪૮
૧૮ ડો.રાહુલ કોદરભાઇ ગામેતી ડાભેલા તા.અમીરગઢ ૯૫૧૦૩૦૦૩૬૩
૧૯ જગ્યા ખાલી ઢોલીયા તા.અમીરગઢ -
૨૦ જગ્યા ખાલી લુવાણા તા.થરાદ -
૨૧ ડો.નેહલ ધવલ મોદી રાહ તા.થરાદ ૯૮૨૫૮૩૦૪૮૬
૨૨ જગ્યા ખાલી ડોડગામ તા.થરાદ -
૨૩ જગ્યા ખાલી નારોલી તા.થરાદ -
૨૪ જગ્યા ખાલી દુધવા તા.થરાદ -
૨૫ ડો.રાકેશ જયંતીલાલ પરમાર ભાટવર તા.થરાદ ૯૯૨૪૨૦૬૦૪૫
૨૬ જગ્યા ખાલી બલોધણ તા.ભાભર -
૨૭ ડો.વિનોદપુરી જયદેવપુરી ગૌસ્વામી મીઠા તા.ભાભર ૯૯૦૯૭૪૩૬૯૭
૨૮ ડો.હર્ષકુમાર કિશોરચંદ્ર પટેલ અનાપુરગઢ તા.ધાનેરા ૯૧૫૭૩૮૨૧૯૪
૨૯ જગ્યા ખાલી રાનેર તા.કાંકરેજ -