×

શાખા ની કામગીરી

  • બનાસકાંઠા માં આવેલ ૨૯ સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાઓ (૧૪ જિ.પં.હસ્તક અને ૧૫ રાજય સરકાર) તથા ૯ સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાના નો વહીવટ કરવો.
  • ૧૫ રાજય સરકાર હસ્તક ના દવાખાના, ૧૪ જીલ્લા પંચાયત હસ્તકના તથા અત્રેની શાખા ના હિસાબી તમામ કામકાજ કરવા.
  • સરકારી આયુર્વેદ/હોમિ.દવાખાનાઓ ના તમામ મે.ઓ. તથા દવાખાના ના કંપાઉન્ડર અને પટાવાળા ની બદલી થતાં હાજર થવા/છુટા થવા આદેશ અત્રેથી કરવા. -યોજનાકીય કેમ્પો કરવા.
  • જી.પં.હસ્તક ના દવાખાનાઓ ની ગ્રાન્ટ ઉગવવી તથા દવાખાનાઓ ને ફાળવવી.
  • આર્યુવેદ હોમીયોપેથી કેમ્પ કરવા. આંગણવાડીની મુલાકાત લેવી..
  • સ્વસ્થવૃત લેકચર કરવા. ભાદરવી પુનમ મહામેળામાં ઉકાળા કેમ્પ કરવા.
  • સેવાસેતુ નિદાન સારવાર કેમ્પ કરવા.
  • નિયામકશ્રી ધ્વારા સોંપવામાં આવેલ કામગીરી કરવી, કરાવવી.
  • શાખાની વહીવટી, હિસાબી કામગીરી કરવી.
  • તપાસ તેમજ અવલોકન કામગીરી કરવી.