×

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

વષઁ:- 2013

અં.નં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ બાળ મરણ માતા મરણ
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
અમીરગઢ 484 471 56 24 0 0 3
દાંતા 2154 1895 408 228 9 6 5
ડીસા 8828 7938 468 246 14 5 6
દિયોદર 993 915 131 57 1 0 6
ધાનેરા 5960 5447 243 114 0 2 0
કાંકરેજ 1439 1336 172 72 1 0 5
પાલનપુર 8732 7873 1071 599 21 14 4
થરાદ 6008 5451 669 348 4 2 2
વડગામ 664 791 555 373 8 6 3
૧૦ વાવ 771 691 155 102 0 3 0
કુલ 39046 35632 4149 2275 58 41 34