×

લોહીની તપાસણી

વર્ષ લીધેલ લોહીના નમુના પોઝીટીવ પી.એફ. મરણ
૧૯૯૭ ૬૩૭૮૬૭ ૨૯૭૧૬ ૧૧૦૦૩ ૨૬
૧૯૯૮ ૪૫૧૮૩૭ ૧૧૦૦૦ ૬૩૩ -
૧૯૯૯ ૩૭૦૨૦૬ ૯૯૦ ૩૩ -
૨૦૦૦ ૩૭૩૬૨૯ ૮૩૯ ૩૫ -
૨૦૦૧ ૩૭૫૪૦૭ ૩૮૩૯ ૩૩૫
૨૦૦૨ ૩૬૦૪૯૮ ૨૩૫૫ ૧૩૦ -
૨૦૦૩ ૪૨૫૯૭૮ ૫૧૮૦ ૪૯૬ -
૨૦૦૪ ૪૭૩૨૨૯ ૩૪૭૮ ૩૧૮
૨૦૦૫ ૪૭૦૬૮૪ ૧૯૮૮ ૨૦૬ -
૨૦૦૬ ૫૯૩૧૭૯ ૪૬૦૧ ૩૯૭ -
૨૦૦૭ ૫૪૭૮૦૩ ૩૪૧૧ ૧૮૫ -
૨૦૦૮ ૪૭૭૪૭૩ ૧૦૮૮ ૫૮ -
૨૦૦૯ ૬૧૯૯૮૨ ૬૩૫ ૪૧ -
૨૦૧૦ ૬૪૦૮૦૮ ૧૯૭૯ ૭૭ -
૨૦૧૧ ૬૫૧૯૮૫ ૩૩૦૯ ૭૯
૨૦૧૨ ૫૯૧૭૨૩ ૨૯૫૨ ૧૬
૨૦૧૩ ૫૮૨૦૩૨ ૧૪૫૮ ૨૭ -
૨૦૧૪ ૫૯૯૨૦૬ ૭૩૧ ૧૫ -
૨૦૧૫ ૬૫૯૯૭૫ ૧૦૬૧ ૪૦ -
૨૦૧૬ ૮૩૮૮૭૬ ૧૧૬૮ ૩૬ -
૨૦૧૭ ૮૫૭૪૬૭ ૨૭૧૯ ૫૩ -