×

શિબીરની માહિતી

અ.નં. તાલુકાનું નામ શિબિરનું નામ શિબિરની સંખ્યા સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા
દાંતા પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૨ ૯૧૧૫ ૧૪૭૪
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૩૮૮ ૨૮૧
અમીરગઢ પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૬ ૬૮૮૨ ૮૦૪
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૭૯૭ ૨૯૦
ભાભર પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૫ ૭૪૪૮ ૧૫૮૩
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૩૦૧ ૩૨૦
દાંતીવાડા પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૩ ૪૭૦૬ ૭૩૬
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૮૯૩ ૨૪૦
ડીસા પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૭ ૧૧૬૨૦ ૮૨૩૬
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૧૦૭ ૩૭૦
દિયોદર પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૮ ૯૬૦૬ ૧૩૭૪
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૦૨૧ ૩૭૬
ધાનેરા પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૬ ૧૭૦૫૬ ૨૪૫૭
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૨૦૩૫ ૪૧૦
કાંકરેજ પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૪ ૮૭૮૫ ૧૪૩૨
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૯૬૦ ૩૨૦
લાખણી પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૪ ૮૧૧૧ ૧૧૬૭
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૯૫૦ ૨૮૫
૧૦ પાલનપુર પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૭ ૯૮૮૦ ૨૧૨૦
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૦૭૫ ૩૧૦
૧૧ સુઇગામ પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૨ ૫૨૧૯ ૭૯૧
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૯૮૭ ૨૭૦
૧૨ થરાદ પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૪ ૮૬૩૦ ૧૭૧૧
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૮૦૫ ૨૬૫
૧૩ વડગામ પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૪ ૯૮૦૦ ૧૪૧૬
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૩૨૮ ૨૮૫
૧૪ વાવ પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૫ ૭૬૫૪ ૧૧૬૯
પ.ઉ.વૃ.શિ. ૧૪૧૫ ૩૦૫