×
અનુ.નં. બ્લોકનું નામ નિરોધ(યુઝર્સ)
૨૦૧૭/૧૮ ૨૦૧૮/૧૯
અમીરગઢ ૭૦૫ ૮૩૦
ભાભર ૫૬૮ ૧૧૯
દાંતા ૨૦૩ ૮૯૫
દાંતીવાડા ૪૮૯ ૩૬૬
ડીસા ૩૦૪૪ ૭૪૪
દિયોદર ૭૫૪ ૮૮૫
ધાનેરા ૯૧૪ ૧૧૦૪
કાંકરેજ ૮૨૬ ૨૫૫
લાખણી ૧૭૩ ૯૩૯
10 પાલનપુર ૧૭૦૪ ૨૩૩૪
11 સુઈગામ ૭૫૭ ૨૩૩
12 થરાદ ૧૦૭૩ ૧૪૧૫
13 વડગામ ૧૦૬૭ ૧૪૪૪
14 વાવ ૮૬૬ ૧૮૬
કુલ ૧૩૧૪૨ ૧૧૭૫૦