×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ બીજો માળ, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા , પાલનપુર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી.ડી.વસાવા, કા.પા.ઇ.
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ રપ૭૧૯૭
મો. ૯૭૨૩૫ ૪૪૯૨૦
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨ રપ૭૧૯૭
ઇ-મેલ eeprnbpalanpur@gmail.com
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
મિતલબેન પી.જોષી નાયબ ચીટનીશ રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૮૧૬૦૫૦૧૪૦૫
બી.ડી.પ્રજાપતિ વિ.હીસાબનીશ રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૮૯૮૩૨૯૮૪૧
આર.એસ.પલાસ અ.મ.ઈ. રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૮૯૮૪૫૫૩૨૭૩
કુણાલ એ. વાઘેલા અ.મ.ઈ. રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૪૨૭૮૯૯૧૦૮
અંજલીબેન એ.જણાણી અ.મ.ઇ. રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૯૫૩૭૮૫૩૪૧૪
વી.ડી.વ્યાસ નાયબ ચીટનીશ રપ૭૧૯૫ રપ૭૧૯૭ ૮૭૩૩૦૪૮૭૨૧
એ.ડી.પાધ્યા સીનીયર કલાર્ક ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૬૩૮૧૦૧૮૧૮
ડી.સી.રાવલ સીનીયર કલાર્ક ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૮૨૫૨૩૬૬૭૯
એસ.વી.જુડાલ જુનીયર કલાર્ક ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૦૩૩૫૨૮૦૧૪
૧૦ એન.પી.પરમાર પટાવાળા ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૮૨૪૦૨૯૫૨૨
૧૧ એસ.સી.સીન્ધી પટાવાળા ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૯૭૨૬૭૪૬૫૭૭
૧૨ એચ.આર.રાવલ પટાવાળા ૨૫૭૧૯૫ ૨૫૭૧૯૭ ૮૯૮૦૬૫૩૨૯૫