×
સંપર્ક | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત

સંપર્ક

સરનામુ : જ‍િલ્‍લા પંચાયત બનાસકાંઠા,
જોરાવર પેલેસ,
પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧.
ફોન નંબર : ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦, ૨૫૨૮૦૩
ફેકસ નંબરઃ : ૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩