×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનુ સરનામુ નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી,
જીલ્લા પંચાયત કચેરી, ચોથા માળ પશુપાલન શાખા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડો. એસ.બી. ઉપાધ્યાય
ફોન નંબર ૯૦૯૯૭૬૧૪૫૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો. ટી.એ. સિંધી મ.પ.પા.નિ.શ્રી રપર૩૦પ - ૯૮૨૫૩૨૫૭૧૬ -