×

શાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું સહકાર શાખા, મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરી, ચોથો માળ,
જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૨૮૭૭
ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૫૬
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહિવટીઅધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઇલ નંબર
ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેલ મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી ૨૫૨૮૮૭ ૯૭૨૭૭૩૦૦૦૯
શ્રી પી.એસ.શ્રીમાળી સીનયર કલાર્ક ૨૫૨૮૮૭ ૯૧૦૬૫૯૭૪૧૯