×

કો૫ર ટી

અનુ.નં. બ્લોકનું નામ આંકડી
૨૦૧૭/૧૮ ૨૦૧૮/૧૯
અમીરગઢ ૨૧૩૧ ૭૬૧
ભાભર ૨૦૨૨ ૯૩૪
દાંતા ૩૬૨૫ ૧૦૫૫
દાંતીવાડા ૧૫૨૪ ૭૫૫
ડીસા ૭૩૨૭ ૧૮૩૦
દિયોદર ૨૬૦૮ ૭૧૪
ધાનેરા ૩૩૪૩ ૧૨૩૯
કાંકરેજ ૩૫૭૩ ૧૦૦૭
લાખણી ૨૪૯૯ ૧૨૯૯
10 પાલનપુર ૬૮૫૦ ૨૧૮૭
11 સુઈગામ ૧૨૩૨ ૮૫૯
12 થરાદ ૪૬૧૪ ૨૧૧૧
13 વડગામ ૩૮૧૯ ૧૩૯૨
14 વાવ ૨૩૫૧ ૧૫૦૩
કુલ ૪૭૫૧૮ ૧૭૬૪૬