×

પાક અંગેની માહિતી

મુખ્ય પાકો વાવેતર વિસ્તાર તથા આનુસંગીક વિગતો
ચોખા -
ધઉ ૫૧૫૬૦
કુલ ધાન્ય -
કુલ કઠોળ -
કુલ અનાજ -
મગફળી -
કુલ તેલીબીયા -
કપાસ -
બાજરી ૧૯૩૩૦૦
જુવારદાણા ૧૦૨૦૦
અન્ય ધાન્ય ૮૪૭૦
ધઉ પિયત ૫૧૫૬૦
ઉ.બાજરી ૮૫૬૫૦
મકાઇ ૧૦૪૦૦
કુલ ધાન્ય ૩૫૯૫૮૦
ખ.મગ ૩૧૧૭૫
અડદ ૩૦૩૫
તુવેર ૩૨૯૫
ચોળા ૭૬૫૦
મઠ ૧૧૦૭૫
ગુવાર ૮૭૮૦૦
ઉ.કઠોળ ૧૨૫૫
કુલ કઠોળ ૧૪૫૨૮૫
કુલ અનાજ -
ખ.મગફળી ૧૫૮૩૦
તલ ૫૫૧૦૦
દિવેલા ૮૧૯૦૦
રાઇ ૧૯૭૮૦૦
ઉ.મગફળી ૭૬૫
કુલ તેલીબિયા ૩૫૧૩૯૫
કપાસ હા.- દેશી ૧૫૭૪૦