×

શાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાનું નામ વિકાસશાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- શ્રી સી.સી.પટેલ
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નં. ૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩
ઇ-મેલ dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
અ.નં. વહિવટીઅધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એ.જે.સોલંકી નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ ૯૪૨૯૩૬૦૪૪૫ dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી પી.એચ.ગૌસ્વામી નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ ૯૮૯૮૩૨૯૮૪૧ dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી સુરેશભાઇ એ.પટેલ જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ ૯૯૨૪૯૨૮૨૫૬ dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી રુખસારબેન મનસુરી જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ - dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.કે.સોલંકી પટાવાળા ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૦૮૩ ૯૬૬૪૫૩૬૨૦૦ dyddo-vikas-ban@gujarat.gov.in