×

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

તાલુકા: વડગામ, દિયોદર, પાલનપુર, ભાભર, કાંકરેજ, થરાદ, દાંતા, વાવ,
અમીરગઢ, ધાનેરા, દાંતીવાડા, ડીસા,લાખણી, સુઇગામ
કુલ ગામોની સંખ્યા: ૧૨૭૦
શહેરોની સંખ્યા: ૬ શહેરોના નામ:
પાલનપુર ધાનેરા ડીસા
થરાદ થરા ભાભર
વસ્તી: પુરુષ 1610379
સ્ત્રી 1510127
કુલ 3120506
અક્ષરજ્ઞાન: પુરુષ ૭૯.૪૫
સ્ત્રી ૫૨.૫૮
ટકા ૬૬.૦૨
ભૌગોલિક સ્થાન: અક્ષાંશ :ર૩-૩૩° થી ર૪-૪પ° રેખાંશ : ૭૧-૦૩° થી ૭૩-૦ર°
રેલ્વે: બ્રોડગેજ લબાઈ ૧૪૦ કી.મી.નેરોગેજ ૧૯૩ કી.મી.
રસ્તા: રાજય ધોરી માર્ગો: ૯રપ પંચાયત માર્ગો : પ૩૮૬.૪૩ર
નદીઓ બનાસ, સીપુ, સરસ્વતી, અર્જૂની, ઉમરદશી, લુણી, લડબી
પર્વતો : અરવલ્લી, જાસોર
વરસાદ : ૬૧૪ મી.મી.
હવામાન: ગરમ અને ઠંડી
પાક: ધઉ, ચોખા, કુલ ધાન્ય, કુલ કઠોળ, કુલ અનાજ, મગફળી, કુલ તેલીબીયા, કપાસ
પ્રાણી : વાધ, રીંછ, ચિતો, રોજ, નિલ ગાય
પહેરવેશ: પુરુષ: પાધડી, ધોતી, ખમીશ સ્ત્રી: સાડી, ચણીયો, કાપડું, ભરવાડનો
ખનીજો : પ્લાસ્ટીક, સીલીકા સેન્ડ ગ્લાસ સેન્ડ, કેલસાઈડ, ચુનાનો પથ્થર, બેઈઝ મેટલ
વિસ્તાર: ભોગોલીક વિસ્તાર ૧૦૪૪૮૪૧ હેકટર જંગલ વિસ્તાર ૧૧૦૬પપ હેકટર
ખેતીની જમીન ૭૪૪૦૮૭ હેકટર ગ્રેઝીંગ લેન્ડ - (ગોચર) ૬પ૧૩૦ હેકટર
સિંચાઈ વિસ્તાર ૪૭ર૧૦૦ હેકટટર
ઉદ્યોગ: લધુ ઉદ્યોગ: ૧૦૧ મોટા ઉદ્યોગ: ૪
ઓધોગીક સહકારી મંડળીઓ: ૭૪
શિક્ષણ સંસ્થાઓ: ડીગ્રી અભ્યાસક્રમ: ૭ આઈ.ટી.આઈ: ૮
ટેકનીકલ હાઈસ્કુલ: ૨ પ્રાથમિક શાળાઓ: ૨૨૨૭
માઘ્યમિક શાળાઓ: ૩૩૮ ઉચ્ચતર મા.શાળાઓ: ૯૭
ઉચ્ચ કોલેજો: ૧૭ ઉ.બુનીયાદી શાળાઓ: ૨