×

શિક્ષણ શાખાની કામગીરી

 • જીલ્લા શિક્ષણ સમિતીના પ્રાથમિક શિક્ષકો, વિઘા સહાયકો અને કેળવણી નિરીક્ષકોના મહેકમની સધળી કામગીરી
 • જીલ્લા પંચાયત હસ્તકની તમામ પ્રાથમીક શાળાઓ, ગ્ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ખાનગી પ્રાથમિક શાળા, બાલમંદિર, નોન ગ્રાન્ટેડ ખાનગી પ્રાથમિક શાળાની શેક્ષણિક કામગીરીનું સુપરવિઝન અને નિયંત્રણ
 • ખાનગી પ્રાથમીક શાળાને માન્યતા આપવી
 • નવી શાળાઓ ખોલવાની મંજૂરી આપવી
 • બાલમંદિરની મંજુરી આપવી ગ્રાન્ટ ફાળવવી
 • આયોજનના કામોનો અમલ કરવો
 • પ્રાથમિક શાળાની ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવી
 • અંદાજ પત્રો બનાવવા
 • પ્રાથમિક શાળાઓનું ઈન્સ્પેકશન કરવું
 • શિક્ષણ સમિતિની કામગીરી
 • પ્રાથમિક શાળાઓની પરીક્ષાઓ લેવાની કામગીરી
 • તા. ૩૧મી ઓગષ્ટની સ્થિતીએ શાળાવાર વિઘાર્થીની સંખ્યા પ્રમાણે મહેકમ મંજુર કરાવી જગ્યા ભરાવવાની કામગીરી
 • શાળા રીપેરીંગ તેમજ ફર્નીચર નિભાવણીની કામગીરી