×
મહેકમ શાખા

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનુ નામ મહેકમ શાખા
શાખાનુ સરનામુ સરદાર પટેલ ભવન, ૨ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી સી.સી.પટેલ
ફોન નંબર ૨૫૭૦૮૭
ઈન્ટર કોમનં. ૧૧૮
ફેકસ નંબર ૨૫૭૪૪૫
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનુ નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબ
(કચેરી)
શ્રી સી.સી.પટેલ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ) ૨૫૭૦૮૭ ૨૫૭૪૪૫ ૭૫૬૭૦૧૭૧૧૧
ઇ.ચા. શ્રી સી.બી.લીમ્‍બાચીયા ચીટનીશ કમ તા.વિ.અ. (જ.દ.) ૨૫૭૦૮૭ ૨૫૭૪૪૫ ૯૮રપ૯૯૯૦૧૯