×

સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

અ.ન. તાલુકાનું નામ પ્રા.આ.કે.નું નામ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજેલ ગામનું નામ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નો પ્રકાર તારીખ સમય
અમીરગઢ ડાભેલા
અમીરગઢ ધનપુરા
અમીરગઢ ગાંજી
અમીરગઢ ઈકબાલગઢ
અમીરગઢ ખારા
અમીરગઢ રામપુરા વડલા
અમીરગઢ સુરેલા
ભાભર કુવાળા
9 ભાભર બલોધણ
10 ભાભર વડ્પગ
11 ભાભર રૂણી
12 ભાભર તેતરવા
13 દાંતા મોટાસડા
14 દાંતા જીતપુર
15 દાંતા કૂવારશી
16 દાંતા નવાવાસ નવાવાસ ભવાઇકાર્યક્રમ -૮ ૨૦-૯-૧૮ થી ૨૪-૯-૨૦૧૮ સવારે ૧૧ થી ૧૨ બપોરે ૨ થી ૩
અને ૩ થી ૪
17 દાંતા મગવાસ
18 દાંતા સેબલપાણી સેબલપાણી ભવાઇકાર્યક્રમ -૩૦ ૨૦-૯-૧૮ થી ૨૪-૯-૨૦૧૮ સવારે ૧૧ થી ૧૨ બપોરે ૨ થી ૩
અને ૩ થી ૪
19 દાંતા હડાદ હડાદ ભવાઇકાર્યક્રમ ૧૦ ૨૦-૯-૧૮ થી ૨૪-૯-૨૦૧૮ સવારે ૧૧ થી ૧૨ બપોરે ૨ થી ૩
અને ૩ થી ૪
20 દાંતા કાંસા કાંસા ભવાઇકાર્યક્રમ -૧૦ ૨૦-૯-૧૮ થી ૨૪-૯-૨૦૧૮ સવારે ૧૧ થી ૧૨ બપોરે ૨ થી ૩
અને ૩ થી ૪
21 દાંતા મોંકડી
22 દાંતા ગોરાડ
23 દાંતીવાડા રાજકોટ
24 દાંતીવાડા આરખી
25 દાંતીવાડા જેગોલ
26 દાંતીવાડા વાઘરોળ
27 દાંતીવાડા દાંતીવાડા
28 દાંતીવાડા ડાંગીયા
29 ડીસા આસેડા
30 ડીસા ભડથ
31 ડીસા દામા
32 ડીસા ડાવસ
33 ડીસા જુનાડીસા
34 ડીસા કુચાવાડા
35 ડીસા લોરવાડા
36 ડીસા માલગઢ
37 ડીસા રામસણ
38 ડીસા સમૌમોટા
39 ડીસા સાવિયાણા
40 ડીસા વરનોડા
41 ડીસા ઝેરડા
42 દિયોદર રૈયા
43 દિયોદર ફોરના
44 દિયોદર ડુચકવાડા
45 દિયોદર કોતરવાડા
46 દિયોદર જાલોઢાં
47 દિયોદર રવેલ
48 દિયોદર મીઠીપાલડી
49 ધાનેરા આલવાડા
50 ધાનેરા અનાપુરગઢ
51 ધાનેરા જડિયા
52 ધાનેરા બાપલા
53 ધાનેરા નેનાવા
54 ધાનેરા કૂવારલા
55 ધાનેરા ખીમત
56 ધાનેરા રામપુરા
57 ધાનેરા ધરનોધર
58 કોંકરેજ આગણવાડા
59 કોંકરેજ કાકર
60 કોંકરેજ કંબોઇ
61 કોંકરેજ ખીમાણા
62 કોંકરેજ માંડલા
63 કોંકરેજ મોટાજામપુર
64 કોંકરેજ રાનેર
65 કોંકરેજ તેરવાડા
66 કોંકરેજ ટોટાના
67 કોંકરેજ ઉંબરી
68 કોંકરેજ ઉણ
69 કોંકરેજ જાલમોર
70 લાખણી આગથળા
71 લાખણી ધુણસોલ
72 લાખણી જડીયાળી
73 લાખણી કમોડી
74 લાખણી લવાણા
75 લાખણી મડાલ
76 લાખણી મોટાકાપરા
77 લાખણી પેપળુ
78 પાલનપુર ભૂતેડી
79 પાલનપુર ચિત્રાસની
80 પાલનપુર ગોળા
81 પાલનપુર મડાના
82 પાલનપુર માલણ
83 પાલનપુર સામઢી
84 પાલનપુર વેડચા
85 પાલનપુર રતનપુર
86 પાલનપુર ધાણધા
87 પાલનપુર સગ્રોસના
88 સુઈગામ ભરડવા
89 સુઈગામ લીંબાળા
90 સુઈગામ મોરવાડા
91 સુઈગામ બેનપ
92 સુઈગામ ઊચોસણ
93 થરાદ ભાચર
94 થરાદ ભોરોલ
95 થરાદ ખોડા
96 થરાદ નારોલી
97 થરાદ રામપુરા
98 થરાદ દૂધવા
99 થરાદ મોટીપાવડ
100 થરાદ જેતડા
101 થરાદ આસોદર
102 થરાદ ભોરડું
103 થરાદ લવાણા
104 થરાદ ડુવા
105 વડગામ છાપી
106 વડગામ જલોત્રા
107 વડગામ કાલેડા
108 વડગામ કોદરામ
109 વડગામ મેતા
110 વડગામ નોદોત્રા
111 વડગામ પાંચડા
112 વડગામ પીલુચા
113 વાવ અસારા
114 વાવ ઢીમા
115 વાવ માવસરી
116 વાવ સણવાલ
117 વાવ તીર્થગામ
118 વાવ મોરિખા
119 વાવ ગોલગામ
120 વાવ \આછુવા
121 વાવ ભાટવરવાસ