×

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

અ.નં. તાલુકાનું નામ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ ડોકટરનું નામ ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
૧. અમીરગઢ અમીરગઢ ડો.જી.એસ.રામસ્નેહી ૨૩૨૦૭૭ ૯૦૯૯૦ ૬૪૬૭૦
૨. ભાભર ભાભર ડો.વી.જે.ગોસ્વામી ૨૨૨૦૭૬ ૯૭૨૪૫ ૦૧૦૭૩
૩. ડીસા ભીલડી ડો.એસ.એ.પટેલ ૨૩૩૦૧૬ ૯૩૨૭૩ ૪૫૭૧૫
૪. પાલનપુર ચંડીસર ડો.એલ.કે.મીત્તલ ૨૮૩૨૩૩ ૯૦૯૯૦ ૬૪૭૪૪
૫. દાંતા દાંતા ડો.એલ.એન.સોમાણી ૨૭૮૧૪૮ ૯૦૯૯૦ ૬૪૬૭૭
૬. દીયોદર દીયોદર ડો.એ.એન.પરમાર ૨૭૭૫૧૦ ૯૯૦૯૦ ૧૧૩૩૦
૭. ધાનેરા ધાનેરા ડો.વિશાલ પટેલ ૨૨૨૧૧૪ ૮૪૮૮૮ ૪૧૭૩૧
૮. ડીસા લાખણી ડો.નિમેશ ધનાવાડીયા ૨૫૬૬૬૯ ૯૯૨૪૩ ૯૨૭૫૦
૯. વડગામ મેમદપુર ડો.આર.જી.ગઢવી ૨૬૨૧૮૧ ૯૦૯૯૦ ૬૪૭૪૦
૧૦. દાંતીવાડા પાંથાવાડા ડો.એસ.આર.યાદવ ૨૨૬૨૦૦ ૯૦૯૯૦ ૬૪૭૬૪
૧૧. વડગામ મોરીયા ડો.એસ.એસ.ગુપ્તા ૨૬૩૦૧૦  
૧૨. થરાદ પીલુડા ડો.વી.બી.વર્મા ૨૩૪૧૭૫ ૯૭૨૭૭ ૩૦૫૭૨
૧૩. થરાદ રાહ ડો.એચ.યુ.પટેલ ૨૪૬૦૬૦ ૯૦૯૯૦ ૬૪૬૩૨
૧૪. કાંકરેજ શીરોહી ડો.ડી.એન.પરમાર ૨૩૩૬૦૦ ૯૦૯૯૦ ૬૪૬૫૫
૧૫. વાવ સુઈગામ ડો.વી.વી.ત્રિવેદી ૨૨૩૬૧૧ ૯૪૨૯૮ ૫૦૬૭૨
૧૬. કાંકરેજ થરા ડો.બી.પી.ચૌધરી ૨૨૨૦૫૧ ૯૦૯૯૦ ૬૪૬૬૦
૧૭. થરાદ થરાદ Dr. K.C.Mathur ૨૨૨૦૭૫ ૯૮૭૯૬ ૦૬૬૮૦
૧૮. વડગામ વડગામ ડો.એ.આર.બારંદા ૨૬૨૦૨૨ ૯૦૯૯૦ ૬૪૬૯૮
૧૯. વાવ વાવ ડો.આઈ.એમ.મકવાણા ૨૨૭૩૧૮ ૯૦૯૯૦ ૬૪૬૪૧