×

રસીકરણ વર્ષ- ર૦૧ર-૧૩

ક્રમ વિગત લક્ષાંક સિદ્ધિ ટકાવારી
૧ . બી. સી. જી 69518 66957 96.32
૨. ડી. પી. ટી 77273 67709 87.62
૩. પોલીયો 73266 67519 92.16
૪. ઓરી 73266 68250 93.15
૫. ટી.ટી મધર 85000 74808 88.01