×

આરોગ્ય શાખાની કામગીરી

 •   આરોગ્ય શાખાના મહેકમના કર્મચારીઓની નિમણુંક તેમજ નિયંત્રણની કામગીરી
 •   આરોગગ્ય શાખા હેઠળના વર્ગ-૨ના અધિકારીની કામગીરીનું મુલ્યાંકન તેમજ નિયંત્રણ
 •   જાહેર આરોગ્ય અંગેની કામગીરી
 •   રાષ્ટ્રિય કાર્યક્રમો અંગેની કામગીરી, દેખરેખ અને નિયંત્રણ
 •   પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રોની દેખરેખ અને નિયંત્રણ
 •   જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર, જન્મ-મરણ અંગેની કામગીરી
 •   પ્રજનન, બાળ આરોગ્ય અને આરોગ્યના કાર્યક્રમોનું નિયમન
 •   સગર્ભા માતાઓની કાળજી તેમજ નવજાત શિશુ તથા બાળકોની કાળજી
 •   આર. સી. એચ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આઈ. ઈ. સી. સી કામગીરીનું આયોજન અને અમલીકરણ
 •   રોગચાળા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી
 •   મેલેરીયા નિયંત્રણ અંગેની કામગીરી
 •   કુટુંબ કલ્યાણ, અંધત્વ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
 •   રસીકરણ કાર્યક્રમ,
 •   આરોગ્ય તંત્રનું નિયંત્રણ
 •   શાળાના બાળકોની આરોગ્યની તપાસણી