×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ વિભાગ
શાખાનું સરનામુ જોરાવર પેલેસ જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ.એમ.પટેલ (ઇ.ચા.કા.ઇ.)
ફોન નંબર રપ૩પ૦૩
ઈન્ટર કોમ નંબર ૧૩૦ / ૧૩૧
ફેકસ નંબર રપ૩પ૦૩
શાખાના વહીવટી/ ટેકનીકલ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીઓ ની માહિતી
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી એસ.એમ.પટેલ ઇન્‍ચા કા.ઇ. રપ૩પ૦૩ રપ૩પ૦૩ ૯૯૨૫૧૪૩૪૭૮ irrigation.divi99@gmail.com
શ્રીમતિ યુ.એન.પટેલ મ.ઇ. - ૭૮૭૪૪૦૦૮૭૪
શ્રી એચ.ડી.સિલ્વા વિ.હિ. - ૮૦૦૦૦૮૮૪૮૮
શ્રી જે.આર. આચાર્ય સિ.કા. - ૯૯૨૪૨૬૮૩૯૩
શ્રી પી.ડી.દરજી સિ.કા. - ૭૯૯૦૨૪૧૮૮૧
શ્રી એકે.કાપડીયા જુ.કા. - ૯૭૨૬૦૩૮૯૦૭
શ્રી આર.એલ.પુરોહીત ડ્રાયવર - ૭૭૭૮૦૫૫૯૬૬
શ્રી એસ.જે.જોષી પટાવાળા - ૯૪૨૯૪૬૪૩૯૮
શ્રી એસ.એમ.પટેલ ના.કા.ઇ. ૨૫૨૫૦૪ ૯૯૨૫૧૪૩૪૭૮
૧૦ શ્રી એમ.એલ.પટેલ મ.ઇ. - ૯૮૭૯૯૪૪૧૦૪
૧૧ શ્રી એમ.એસ.ચૌધરી મ.ઇ. - ૮૧૫૬૦૫૪૦૮૮
૧૨ કુ. કે.વી.ચૌધરી જુ.કા. - ૯૬૩૮૯૪૯૨૯૩
૧૩ શ્રી એમ.એચ.ડીયા પટાવાળા - -
૧૪ શ્રી કે.એન.ચેલાણી ચોકીદાર - -
૧૫ શ્રી પી.એન.પટેલ ચોકીદાર - -
૧૬ શ્રી જી.એન.પટેલ ઇન્‍ચા. ના.કા.ઇ. ૨૫૪૫૬૩ ૯૭૧૨૧૩૫૬૬૩
૧૭ શ્રી જે.પી.પટેલ મ.ઇ. - ૯૧૦૪૫૬૪૯૮૪
૧૮ એ.આર.ફકીર મ.ઇ. - ૯૫૮૬૫૮૭૪૯૨
૧૯ કુ. એ.જે.સાલ્વિ જુ.કા. - ૯૦૬૭૮૮૧૩૫૪
૨૦ શ્રી એ.આર.સોની પટાવાળા - -
૨૧ શ્રી એસ.એમ.પટેલ ઇન્‍ચા. ના.કા.ઇ. ૨૭૪૨૨૭૮૦૪૯ ૯૯૨૫૧૪૩૪૭૮
૨૨ શ્રી એસ.જે.બઘેલ મ.ઇ. - ૯૭૧૪૮૦૫૩૧૮
૨૩ શ્રીમતિ એલ.પી.પ્રજાપતિ પટાવાળા - -
૨૪ શ્રી એસ.સી.ઠાકરડા પટાવાળા - -