×

તળાવોની માહિતી

પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ હસ્તકની લધુ સિંચાઈ યોજનાઓ

અ.નં. તાલુકાનું નામ તળાવ અને જળાશયનું નામ સિંચાઈ શકિત (હેકટરમાં)
અમીરગઢ ઝાંઝરવા ૩૮૧
અમીરગઢ કાળીમાટી ૨૦૮
અમીરગઢ ખારા ૧૪૬
અમીરગઢ દિવાનીયા ડુંગર ૭૪૮
અમીરગઢ બાલુન્દ્રા ૩૧પ
અમીરગઢ સોનવાડી ૧૮૨
અમીરગઢ ઢોલીયા ૧૬૦
અમીરગઢ કપાસીયા ૨૧૯
અમીરગઢ નીચલોબંધ ૧૮૦
૧૦ અમીરગઢ કાનપુરા ૮૬
૧૧ અમીરગઢ પેડચોલી ૧૧૨
૧૨ પાલનપુર હાથીદ્રા ૨૬૭
૧૩ દાંતા સોળસંઢા ૨૦૩
૧૪ દાંતા માણેકનાથ ૮પ
૧૫ દાંતા મોતીપુરા પ૭
૧૬ દાંતા મહુડી ૧૪
૧૭ દાંતા માંકડી ૪૦
૧૮ દાંતા સાંઢોસી ૧૨૧
૧૯ દાંતા ઉંબરી ૨૧૧
૨૦ દાંતા મીરાંવાસ ૧૦૨
૨૧ દાંતા છોટા - બામોદરા ૧૧૬
૨૨ દાંતા પીઠ - ગાજીપુર ૪૦૩
૨૩ દાંતા વગદાકયારી ૨૪૩
૨૪ દાંતા વણઝરા ૧૪૬
૨૫ દાંતા મોટા - પીપોદરા ૭૮
૨૬ દાંતા દિવડી ૬૨
૨૭ દાંતા જશવંતસાગર ૬૦
૨૮ દાંતા પાવઠીનાળા ૯૦
૨૯ દાંતા હડાદ ૮૦
૩૦ દાંતા માંકણચંપા ૪૦
૩૧ દાંતા રાયણીયા ૪૦
૩૨ દાંતા આમલોઈ ૩૬