×

પ્રસ્‍તાવના

  • ગોલ્ડન ગોલ
  • ઝેરી મેલેરિયા થી મ્રુત્યુ અટકાવવુ.
  • પેરેસાઈટ ઇન્સીડન્સનુ પ્રમાણ ૧ ટકાથી નીચે લઇ જવુ.
  • ઝેરી મેલેરિયાનુ પ્રમાણ ૧૦ ટકાથી નીચે લઈ જવુ.
  • આઈ.ઈ.સી. દ્વારા લોકોમાં જન જાગ્રુતિ લાવવી.