×

સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

અનુ.નં. બ્લોકનું નામ ઓપરેશન(સ્ત્રી/પુરૂષ)
૨૦૧૭/૧૮ ૨૦૧૮/૧૯
અમીરગઢ ૧૪૬૪ ૧૪૮૧
ભાભર ૧૩૪૯ ૧૩૪૭
દાંતા ૨૨૦૩ ૨૦૫૪
દાંતીવાડા ૧૨૨૦ ૧૨૧૯
ડીસા ૪૬૬૭ ૪૩૨૮
દિયોદર ૧૭૦૧ ૧૮૦૦
ધાનેરા ૨૨૦૭ ૨૩૫૫
કાંકરેજ ૨૭૬૫ ૨૫૩૨
લાખણી ૧૪૯૧ ૧૫૪૯
10 પાલનપુર ૪૬૭૯ ૩૬૯૪
11 સુઈગામ ૭૮૫ ૭૬૨
12 થરાદ ૨૪૦૪ ૧૭૦૫
13 વડગામ ૨૫૫૧ ૨૫૭૭
14 વાવ ૧૧૪૬ ૧૧૧૮
કુલ ૩૦૬૩૨ ૨૮૫૨૧