×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરિયા શાખા, જી.પં.બ.કાં.પાલનપુર
સરનામુ ચોથે માળે, મેલેરિયાશાખા, જીલ્‍લા પંચાયત, બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા.એન.કે.ગર્ગ્ જીલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારી ઇ.ચા.
ફોન નંબર અને ફેકસ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૨૬૦ મોબાઇલઃ- ૯૭૨૭૭૩૦૦૧૨ ઇન્‍ટર કોમઃ- ૧૫૨ અને ૧૫૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નં. ઇ-મેલ
શ્રી એમ.બી.પ્રજાપતિ ના.ચિ. - ૯૯૨૫૯૯૨૨૭૮ dmo.health.banaskantha@gmail.com