×

તબીબી અઘિકારીઓ

નંબર તાલુકાનું નામ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ ડોકટરનું નામ ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
પાલનપુર માલણ ડો.ઉમંગ તુલસીદાસ વૈષ્ણવ ૨૮૫૦૩૯
પાલનપુર ભુતેડી ડો.નિતીન નાયક ૨૩૧૬૪૮ ૯૪૨૬૪ ૨૮૬૦૪
પાલનપુર ચિત્રાસણી ડો.ડી.પી.અનાવાડીયા ૨૮૪૧૦૦ ૯૪૨૬૨ ૨૪૦૨૮
પાલનપુર વેડંચા ડો.આર.ડી.પહાડીયા ૨૮૧૧૩૧ ૯૪૨૬૫ ૪૬૪૦૦
પાલનપુર સામઢી ડો.આર.કે.કુબજ ૨૨૭૦૦૪ ૯૩૨૮૪૩૩૩૬૫
પાલનપુર મડાણા-ગઢ ડો.શૈલેષઆનંદ ૨૨૨૪૧૭ ૯૩૭૬૭ ૨૬૦૭૩
પાલનપુર ગોળા ડો.મુકેશ એચ.ત્રિવેદી ૨૩૬૬૪૮ ૯૪૨૬૫ ૦૫૫૯૧
વડગામ છાપી ડો.એન.આઈ.પટેલ ૨૭૦૨૮૫ ૯૮૨૫૮ ૪૧૨૪૪
વડગામ કોદરામ ડો.કે.કે.પરમાર ૨૮૭૦૬૩
૧૦ વડગામ પીલુચા ડો.એન.એમ.જાદવ ૨૮૭૦૫૬ ૯૪૨૭૩ ૨૫૫૫૨
૧૧ વડગામ જલોત્રા ડો.કે.જે.ડાભી ૨૬૪૦૦૭ ૯૪૨૬૪૨૭૯૧૮
૧૨ વડગામ મેતા ડો.ડી.આર.પરમાર ૨૮૬૪૨૫ ૯૮૨૫૨ ૩૯૫૨૩
૧૩ વડગામ પાંચડા ડો.ઉમેશ એચ.ઝવેરી ૨૮૫૬૨૭ ૯૪૨૭૦ ૮૬૮૫૦
૧૪ અમીરગઢ વિરમપુર ડો.કે.એન.બજાણીયા ૨૪૯૬૧૦
૧૫ અમીરગઢ ઈકબાલગઢ ડો.એમ.એસ.મણીયાર ૨૩૫૩૨૪ ૯૪૨૬૫ ૭૨૬૭૯
૧૬ અમીરગઢ મોબાઈલ ડો.એન.એમ.જોષી ૯૪૨૬૫ ૭૨૬૬૯
૧૭ અમીરગઢ સુરેલા ડો.એ.આર.સુણસરા ૨૭૫૧૯૨ ૯૪૨૬૩ ૮૫૬૯૨
૧૮ અમીરગઢ ધનપુરા ડો.આર.એસ.રાજ ૨૩૨૧૧૩ ૯૪૨૬૨ ૭૮૮૨૯
૧૯ ડીસા જુના ડીસા ડો.કપુર ઝાટ ૨૭૨૧૦૪ ૯૪૨૭૩ ૯૩૫૧૭
૨૦ ડીસા સમૌ મોટા ડો.પી.આર.લોધાણી ૨૫૧૫૪૪ ૯૮૯૮૨ ૪૪૬૬૯
૨૧ ડીસા કુચાવાડા ડો.જે.જી.ગૌસ્વામી ૨૬૦૦૩૯ ૯૪૨૬૫ ૪૬૪૬૪
૨૨ ડીસા ડાવસ ૨૪૪૧૨૧
૨૩ ડીસા ઝેરડા ડો.શશીરામ યાદવ ૨૪૩૩૨૯
૨૪ ડીસા ભીલડી ડો.બીજેરી શ્યામસુદંર વ્યાસ ૨૩૩૦૧૬ ૯૪૨૬૩ ૯૯૨૭૩
૨૫ ડીસા રામસણ ડો.આર.પી.પટેલ ૨૪૭૫૨૯ ૯૪૨૬૩ ૪૪૭૦૬
૨૬ ડીસા લાખણી ડો.સંજય એમ.સોલંકી ૨૫૬૬૬૯ ૯૪૨૭૦ ૮૧૦૦૯
૨૭ ડીસા મોટા કાપરા ૨૪૦૦૯૧
૨૮ ડીસા વરનોડા ડો.મીતા આર.કથિરીયા ૯૩૨૭૧ ૬૪૧૯૭
૨૯ દાંતીવાડા જેગોલ ડો.પળથ્વીરાજ નારાયણ મીના ૨૭૨૦૩૧ ૯૪૨૭૩ ૬૪૦૪૯
૩૦ દાંતીવાડા પાંથાવાડા ડો.બી.એચ.ગોહીલ ૨૨૬૨૦૦
૩૧ ધાનેરા ખીમંત ડો.રધુવંશી બી પાસવાન ૨૨૫૫૨૨ ૯૮૨૭૩ ૯૧૬૮૧
૩૨ ધાનેરા બાપલા ડો.ડી.ડી.મેતીયા ૨૨૮૪૩૦ ૯૩૨૮૩ ૨૪૪૮૯
૩૩ ધાનેરા જડીયા ડો.પ્રવિણચંદ્ર કામેશ્વર પટેલ ૨૨૯૩૩૫ ૯૪૨૬૩ ૬૬૯૫૯
૩૪ ધાનેરા કુંવારલા ડો.દીલીપ ડી.દરજી ૨૨૪૬૮૪ ૯૪૨૬૩ ૧૦૫૧૫
૩૫ થરાદ ભોરોલ ડો. પ્રતાપસિંહ જાટ ૨૨૬૩૪૦
૩૬ થરાદ મોટી પાવડ ડો.કે.કે.સિંધ ૨૨૮૭૫૬
૩૭ થરાદ પીલુડા ડો.વિનોદ વર્મા ૨૩૪૦૦૬ ૯૪૨૭૩ ૯૦૪૫૨
૩૮ થરાદ પીલુડા(મો) ડો.નવિન પી. ચૌહાણ ,, ૯૪૨૭૩ ૯૩૨૦૩
૩૯ થરાદ ડુવા ડો.પી.આર.ચૌધરી ૨૪૭૫૩૩ ૯૪૨૬૩ ૮૦૨૦૩
૪૦ થરાદ મડાલ ૨૪૫૬૧૦
૪૧ થરાદ ભોરડુ ૨૨૫૦૫૮
૪૨ વાવ ઢિમા ડો. પરવાના ૨૨૬૨૨૨ ૯૪૨૭૩ ૯૦૨૧૧
૪૩ વાવ ઢિમા (મો) ,,
૪૪ વાવ માવસરી ડો. ગીરીશ પી. પંડયા ૨૨૯૫૨૫ ૨૨૫૫૫૫
૪૫ વાવ સુઈગામ ડો. આઈ.એમ. મકવાણા ૨૨૩૬૩૨ ૨૨૭૨૪૧
૪૬ વાવ સુઈગામ(મો) ડો. વી.વી. ત્રિવેદી ,, ૨૨૭૬૫૮
૪૭ વાવ ટડાવ ડો.એસ.આર.પરમાર ૨૨૫૫૨૦ ૯૪૨૬૩ ૦૪૨૯૭
૪૮ વાવ મોરવાડા ડો.ગોવિંદ જી. ઠાકોર ૨૨૦૦૪૦ ૯૮૨૫૯ ૯૦૦૭૦
૪૯ વાવ અસારાવાસ ૨૮૦૦૩૨ -
૫૦ દાંતા કુંવારસી ડો.કુલદીપ માથુર - ૯૪૨૬૫ ૬૭૩૦૪
૫૧ દાંતા હડાદ ડો. વી.વી.શાહ ૨૬૭૨૪૦
૫૨ દાંતા ગોરાડ ડો. એચ.એમ.સીદીકી ૨૬૬૦૨૨
૫૩ દાંતા જીતપુર ૨૬૮૩૬૧
૫૪ દાંતા નવાવાસ ડો. ટી. વાય. જામદ ૨૭૨૭૬૮ ૦૨૭૪૨-૨૫૯૫૦૩
૫૫ દાંતા સેબલપાણી ડો.જી.બી.ગઢવી ૨૬૪૨૯૮ ૯૩૨૮૩૧૨૫૯૪
૫૬ કાંકરેજ શિહોરી ૨૩૩૭૨૨ -
૫૭ કાંકરેજ ખિમાણા ડો. કેતન પી. સોલંકી ૨૩૬૧૮૮ ૯૮૨૫૯ ૭૩૪૦૬
૫૮ કાંકરેજ કંબોઈ ડો.સી.ડી.ચોબે ૨૩૫૬૧૨ ૯૪૨૬૫ ૪૬૩૬૦
૫૯ કાંકરેજ આંગણવાડા ડો.આર.જી. ગઢવી ૨૩૦૦૫૦ ૯૩૭૬૭ ૨૩૫૩૧
૬૦ કાંકરેજ ઉણ ડો.પટણી ૨૨૬૪૪૧ -
૬૧ કાંકરેજ તેરવાડા ડો.સૈની ૨૨૫૫૧૨ ૯૪૨૭૩ ૯૦૦૯૪
૬૨ કાંકરેજ ટોટાણા ડો. રવિ ગમાર ૨૨૭૫૦૩ ૯૪૨૬૭ ૪૯૩૮૬
૬૩ ભાભર કુંવાળા ૨૭૮૪૩૩
૬૪ ભાભર બલોધણ -
૬૫ ભાભર રૂણી ડો. અશોક ચૌહાણ ૨૨૭૦૧૫
૬૬ દિયોદર મીઠીપાલડી ડો. આચાર્ય ૨૨૬૪૧૯ ૯૮૨૫૨ ૯૪૭૦૧
૬૭ દિયોદર ફોરણા ડો. અશોક ગૌસ્વામી ૨૬૭૫૭૩ ૯૪૨૭૩ ૩૨૬૩૪
૬૮ દિયોદર રૈયા ડો.જોહરી - ૯૩૨૭૯૮૭૯૭૬