×

પંચાયતનું સરનામુ

  • સરનામુ : જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા,જોરાવર પેલેસ,પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧.

  • ફોન નંબર :૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦, ૨૫૨૮૦૩

  • ફેકસ નંબરઃ : ૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩