×

શાખાની કામગીરી

 • જાહેર હરાજી તથા ટુકડા જમીનને લગતી પંચાયત શાખાની કામગીરી
 • ભાદરવી પુનમનો મેળો
 • ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત પદાધિકારી સામે પગલા લેવાની કામગીરી
 • તમામ પદાધિકારી સામેની રજુઆતો, તપાસ અરજીઓના નિકાલની કામગીરી
 • આરજીપીએસએની કામગીરી
 • સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થ ગામ દરખાસ્તો
 • તમામ પ્રકારની ગ્રાન્ટ મેળવવી, ઉગવણી, ફાળવણી
 • હિસાબીને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી
 • પંચાયત વેરા, વ્યવસાય વેરા, માંગણાપત્રકો તથા વસુલાતનું એકંદરીકરણ
 • તીર્થગામ પાવનગામની કામગીરી
 • ગ્રામ પંચાયત મહેકમ, સ્ટેમ્પડયુટી, ગ્રામસભા, ઇ-ગ્રામની કામગીરી
 • ગ્રામ પંચાયત દફતર તપાસણી
 • ઓડીટ પેરા, ઓકટ્રોય ગ્રાન્ટ ફાળવણીની કામગીરી
 • જી.પં.અપીલ સમીતીને લગતી કામગીરી
 • ગ્રામ/ તાલુકા / જિલ્લા પંચાયત વિભાજનની કામગીરી
 • ગ્રામ/ તાલુકા / જિલ્લા પંચાયતની ચુંટણીની કામગીરી
 • ગ્રામ/ તાલુકા / જિલ્લા પંચાયત બજેટની કામગીરી
 • ગ્રામ પંચાયતને સુપરસીડ કરવાની દરખાસ્તો
 • ગ્રામ/તાલુકા પંચાયત સ્વભંડોળની મંજુરીની કામગીરી
 • સમરસની કામગીરી
 • અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ, પંચાયતની પ્રથમ બેઠક
 • જીલ્લા પંચાયત સામાન્ય સભા તથા કારોબારી સભાની તમામ બેઠકોની કામગીરી
 • ગુજરાત પંચાયત પરિષદ
 • ઇ-ગ્રામ ‍િવશ્વ ગ્રામ યોજના
 • ઇ-ગ્રામ ‍િવશ્વ ગ્રામ યોજના અંતર્ગત થયેલ ઠરાવ પરિપત્રો અને અપાયેલ ખરીદ ઓર્ડર અન્વ‍યે ઇ-ગ્રામ નોડલ અઘિકારી તરીકેની તમામ ફરજો
 • જિલ્લારની દરેક ગ્રામપંચાયતમાં કોમ્યુય ટર હાર્ડવેર/પંહોચે અને સતત ચાલુ રહે તેવી વ્યવવસ્થાન ગોઠવવી.
 • દરેક ઇ-ગ્રામ પંચાયતોમાં વીસીઇની નિમણૂક કરાવવી.
 • વીસીઇને આવક સંબંઘી સેવાઓ ઇ-ગ્રામ પંચાયત ખાતે ઉભી થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા
 • ઇ-ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ વી.સી.ઇ./ તલાટીમંત્રીશ્રી તથા સરપંચશ્રી અને તાલુકા/જિલ્લાસ કક્ષાએ પદાઘિકારીશ્રીઓને કોમ્યુ ગ્ ટર સંબંઘી તાલીમ અપાવવી
 • ઇ-ગ્રામ સોફટવેર ઇન્ટો લ કરાવવા તથા ઇ-ગ્રામ ડેટા એન્ટ્રી કરાવવી
 • આસીસ્ટેન્‍ટ પ્રોગ્રામર ,મેન પાવર સપોટ તથા ડી એલ તથા ટીએસટીએસપી પાસેથી ઇ-ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્યુ ટર હાર્ડવેર મેઇન્ટેતન થાય તે સબબ કાળજી લેવી.
 • ઇ-ગ્રામ પંચાયતો ખાતે વી-સેટ, ડાયલ-અપ અથવા વાયરલેસથી નેટવર્ક- ઇન્ટગરનેટ/ઇ-મેઇલ સેવાઓ ઉ૫લબ્ઘ કરાવવી.