×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા, પહેલો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી સી.સી.પટેલ, ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત)
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર -
ઇ-મેલ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એસ.જે.મકવાણા નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૯૦૯૯ર૯પપ૯પ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એન.વી.હટાર નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૭પ૭પ૦૪૧૦૯પ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.એમ.ચોરાસીયા જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૯૯૧૩રર૧૬૭૯ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એચ.એચ.પરમાર જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૯૭૨૪૪૨૨૯૨૩ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.કે.ચૌધરી જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૩૩૨ ૮૨૩૮૦૩૧૩૦૬ dyddo-pan-ban@gujarat.gov.in