×

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ રજીસ્ટ્રી શાખા
શાખાનું સરનામું રજીસ્ટ્રી શાખા, ભોયતળીયે, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી સી.સી.પટેલ, ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (મહેસુલ)
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦૧૭૦૪૬
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૭૪૪૫
ઇ-મેલ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રીમતિ જી.એલ.રાવલ નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૯૭૮૦૧૨૭૦૨ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.એમ.મોદી સીનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૪૨૯૪૬૩૯૩૨ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.વી.પરમાર જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૯૨૫૬૪૧૬૫૯ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.આઇ.શ્રીમાળી જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૮૭૯૯૧૮૫૭૫ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.ટી.વ્યાસ જુનીયર કારકુન ૦૨૭૪૨ ૨૬૦૬૧૪ ૯૯૨૫૯૫૨૦૧૯ dyddo-rev-ban@gujarat.gov.in