×

પ્રસ્‍તાવના

જમીન અને જમીન મહેસુલ વહિવટ માટે મુંબઇ જમીન મહેસુલ સંહિતા-૧૮૭૯ અને તેની નીચેના નિયમો પ્રમાણે ચાલે છે જમીન મહેસુલને લગતી કાગીરી પર દેખરેખ સરકારશ્રી કક્ષાએ સચિવાલયનો મહેસુલ વિભાગ કરે છે. હાલ જીલ્‍લા કક્ષાએ મહેસુલી અધિકારીશ્રીઓ તરીકે કલેકટરશ્રી અને જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી મહેસુલ વિભાગના સીધા નિયંત્રણ હેઠળ ફરજો બજાવે છે. ગુજરાતમાં પંચાયત રાજની સ્‍થાપના થતા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ની જોગવાઇ પ્રમાણે વિવિધ મહેસુલી કાર્યો ૧૯૬૩ થી જીલ્‍લા, તાલુકા, નગર, ગ્રામ પંચાયતોને સુપ્રત કરવામાં આવેલ. જે મુજબ નીચે દર્શાવેલ કાર્યો જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની સીધી દેખરેખ હેઠળ જીલ્‍લા પંચાયત મહેસુલ શાખા દ્વારા થાય છે.