×

શાળા આરોગ્‍ય

શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ર૦૦૭ -ર૦૦૮

અ.નું શાળા /આંગણવાડી ની માહીતી લ૧યાંક સિઘ્ઘી ટકા
જિલ્લા ની કુલ શાળા ઓ ૨૬૨૮ ૨૬૨૮ ૧૦૦
જિલ્લા ની પ્રા..શાળાઓ ૨૩૩૬ ૨૩૩૬ ૧૦૦
જિલ્લા ની માઘ્યમિક શાળાઓ ૨૯૨ ૨૯૨ ૧૦૦
જિલ્લા ની પ્રા..શાળા ૧થી૭ બાળકો ની સંખ્યા ૪૬૦૬૪૭ ૪૯૫૫૧૫ ૧૦૮
જિલ્લા ની માઘ્યમિક શાળા ૮ થી ૧ર ના બાળકો ની સંખ્યા ૧૦૯૫૪૯ ૧૦૨૨૧૩ ૯૩
શાળા એ ન જતાં ૬ થી ૧૪ વર્ષ ના બાળકો ૧૦૫૦૧
જિલ્લા ના કુલ બાળકો ની સંખ્યા ૫૮૦૬૯૮ ૫૯૭૭૨૮ ૧૦૩
શિ૧ાકો ની સંખ્યા ૩૬૮૦ - -
મલ્ટીપરપચ હેલ્થ વર્કર ૪૪૮ - -
૧૦ પ્રા..આ.કેન્દ ની સંખ્યા ૬૪ - -
૧૧ પી.પી.યુનીટ - -
૧૨ મોબાઈલ હેલ્થ કેર યુનીટ - -
૧૩ કુલ સંખ્યા(૬૪ત્રરત્ર૪) ૭૦ -
૧૪ આંગણવાડી ની સંખ્યા ૧૯૦૧ ૧૯૦૧ ૧૦૦
૧૫ આંગણવાડી ના બાળકો ની સંખ્યા ૧૫૨૧૭૯ ૧૭૭૬૩૦ ૧૧૭
૧૬ આપેલ ચશ્મા ના બાળકો ની સંખ્યા ૪૨૨૯ - -
૧૭ વ્દય ની બિમારી વાળન બાળકો ની સંખ્યા ૨૮૬ - -
૧૮ કીડની ની બિમારીવાળા બાળકો ની સંખ્યા ૩૪ - -
૧૯ કેન્સર ની બિમારી વાળા બાળકો ની સંખ્યા ૧૦ - -