×

નાની સિંચાઇ યોજનાઓની વિગત દર્શાવતુ પત્રક

અ.નં. તાલુકો યોજનાનું નામ સંગ્રહ શક્તિ મી.ધન ફુટ સિંચાઇ શકિત (હેકટર) સંગ્રહ થયેલ પાણીનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે.
પાલનપુર હાથીદ્રા નાની સિંચાઇ યોજના ૪૪ ૨૬૮ પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ સિંચાઇ માટે
અમીરગઢ સોનવાડી નાની સિંચાઇ યોજના ૫૪ ૧૪૨
અમીરગઢ પેડચોલી નાની સિંચાઇ યોજના ૧૯ ૧૫૩
અમીરગઢ ટાઢોડી નાની સિંચાઇ યોજના ૨૨ ૧૮૮
અમીરગઢ બાલુદ્રા નાની સિંચાઇ યોજના ૭૧ ૩૧૫ "
અમીરગઢ ખારા નાની સિંચાઇ યોજના ૨૬ ૧૭૫ "
અમીરગઢ નીચલોબંધ નાની સિંચાઇ યોજના ૨૫ ૨૨૩ "
અમીરગઢ ઝાંઝરવા નાની સિંચાઇ યોજના ૫૯ ૩૭૦ "
અમીરગઢ દીવાનીયા ડુંગર નાની સિંચાઇ યોજના ૧૧૫ ૭૨૭ "
૧૦ અમીરગઢ ઢોલીયા નાની સિંચાઇ યોજના ૨૦ ૧૧૦ "
૧૧ અમીરગઢ કપાસીયા નાની સિંચાઇ યોજના ૪૩ ૨૮૫ "
૧૨ અમીરગઢ કાળીમાટી નાની સિંચાઇ યોજના ૩૮ ૧૮૨ "
૧૩ અમીરગઢ કાનપુરા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૪ ૯૨ "
૧૪ અમીરગઢ ગંગાસાગર નાની સિંચાઇ યોજના ૧૦૭ ૭૭૨ "
૧૫ દાંતિવાડા ગાંગુવાડા નાની સિંચાઇ યોજના ૮૯ "
૧૬ વડગામ પનિહારી નાની સિંચાઇ યોજના ૩૮ ૨૨૫ "
૧૭ દાંતા સોલસંડા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૧૩ "
૧૮ દાંતા સાંઢોસી નાની સિંચાઇ યોજના ૧૫ ૪૯ "
૧૯ દાંતા પાવઠીનાળા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૧ ૯૩ "
૨૦ દાંતા પીઠગાજીપુર નાની સિંચાઇ યોજના ૬૭ ૪૪૫ "
૨૧ દાંતા હડાદ નાની સિંચાઇ યોજના ૨૩ ૧૨૧ "
૨૨ દાંતા હમીરસાગર નાની સિંચાઇ યોજના ૧૫ "
૨૩ દાંતા મહુડી નાની સિંચાઇ યોજના ૧૭ "
૨૪ દાંતા મોટાપીપોદરા નાની સિંચાઇ યોજના ૨૬ ૧૨૧ "
૨૫ દાંતા મોતીપુરા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૨ ૫૭ "
૨૬ દાંતા માંકડી નાની સિંચાઇ યોજના ૨૧ ૫૭ "
૨૭ દાંતા માણેકનાથ નાની સિંચાઇ યોજના ૧૧ ૧૧૧ "
૨૮ દાંતા માંકડપંચા નાની સિંચાઇ યોજના ૩૨ "
૨૯ દાંતા મીરાવાસ નાની સિંચાઇ યોજના ૧૬ ૧૨૦ "
૩૦ દાંતા ભચડીયા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૦ ૭૮ "
૩૧ દાંતા જસવંતસાગર નાની સિંચાઇ યોજના ૮૦ "
૩૨ દાંતા વણઝારા નાની સિંચાઇ યોજના ૨૬ ૧૯૪ "
૩૩ દાંતા વગદાકયારી નાની સિંચાઇ યોજના ૪૦ ૩૬૪ "
૩૪ દાંતા છોટાબામોદરા નાની સિંચાઇ યોજના ૧૯ ૯૭ "
૩૫ દાંતા દીવડી નાની સિંચાઇ યોજના ૭૯ "
૩૬ દાંતા ઉંમરી નાની સિંચાઇ યોજના ૫૩ ૧૯૪ "
૩૭ દાંતા કણબીયાવાસ નાની સિંચાઇ યોજના ૧૨ ૮૩ "
૩૮ દાંતા આમલોઇ નાની સિંચાઇ યોજના ૪૦ "
૩૯ દાંતા રાયણીયા નાની સિંચાઇ યોજના ૪૦ "
૧૧૧૮ ૬૯૧૬