×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુ સમાજ કલ્યાણ શાખા,જિલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠા
શાખાનું સરનામુ ત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ ભવન, સમાજ કલ્યાણ શાખા,જિ.પં.બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧
ફોન નંબર swo-ddo-ban@gujarat.gov.in
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧
વહિવટી અધિકારી/કર્મચારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ઇ-મેલ
શ્રી એ.એમ.છાસીયા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧ swo-ddo-ban@gujarat.gov.in
શ્રી બી.યુ.પરમાર સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧ swo-ddo-ban@gujarat.gov.in
શ્રી જે.કે.મકવાણા સીનીયર કલાર્ક ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧ swo-ddo-ban@gujarat.gov.in
શ્રી પી.એન.સોલંકી જુનીયર કલાર્ક ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧ swo-ddo-ban@gujarat.gov.in
શ્રી બી.એસ.પરમાર પટાવાળા ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧ swo-ddo-ban@gujarat.gov.in
શ્રી એ.જે.દેસાઇ પટાવાળા ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૧ swo-ddo-ban@gujarat.gov.in