×

સ્‍પ્રેઇગ

વર્ષ જંતુનાશક દવા વસ્‍તી રાઉન્‍ડ ટાર્ગેટ રૂમ સ્‍પ્રે. રૂમ કવરેજ
૨૦૦૧ MLN ૧૩૦૦૭૪ ૭૦૮૫૧ ૬૧૧૪૭ ૮૬.૩૦
૨૦૦૨ MLN ૧૦૨૧૪૭ ફોકલ ૫૩૧૦૬ ૪૬૭૭૦ ૮૮.૦૭
૨૦૦૩ SY.PYR. ૯૯૬૬૬ ફોકલ ૫૭૩૫૮ ૫૩૮૮૭ ૯૩.૯૫
૨૦૦૪ MLN ૧૪૪૨૪ ૮૭૨૫ ૮૩૭૨ ૯૫.૯૫
૫૩૪૯૨ ફોકલ ૩૩૧૭૩ ૩૦૪૬૨ ૯૧.૮૩
SY.PYR ૨૨૦૨૮૦ ૭૪૫૦૪ ૬૯૮૬૨ ૯૩.૭૭
૨૮૬૭ ફોકલ ૧૩૬૩ ૧૩૪૪ ૯૮.૬૧
૨૦૦૫ MLN ૧૩૦૦૭૪ ૭૦૮૫૧ ૬૧૧૪૭ ૮૬.૩૦
૨૦૦૬ MLN ૯૩૮૯૬ ૫૧૬૯૭ ૪૭૧૧૪ ૯૧.૧૩
૧૮૭૧૯૨ ફોકલ ૯૭૫૮૨ ૯૧૫૪૮ ૯૩.૮૨
૨૦૦૭ MLN ૩૦૬૪૮૯ ૧૭૩૩૩૬ ૧૪૬૮૧૨ ૮૪.૭૦
૨૦૦૮ MLN ૩૬૯૭૮૦ ૧૯૪૯૦૩ ૧૬૪૮૪૮ ૮૪.૫૮
૨૦૦૯ ALPHA SY. 5% ૧૦૬૪૭૧ ૬૦૩૧૧ ૫૩૨૭૩ ૮૮.૭૩
૨૦૧૦ ALPHA SY. 5% ૩૪૯૭૦ ૯૮૫૭ ૯૧૫૭ ૯૨.૯૦
૩૮૪૬૧ ફોકલ ૧૮૬૩૦ ૧૬૩૮૦ ૮૭.૯૨
૨૦૦૦૬૯ ફોકલ ૬૮૯૮૫ ૬૩૨૯૯ ૯૧.૭૬
૨૦૧૧ ALPHA SY. 5% ૨૩૦૩૬૬ ૧૩૯૮૭૩ ૧૨૯૩૭૫ ૯૨.૪૯
૧૯૭૪૭૦ ૧૧૩૭૧૭ ૧૦૪૦૦૫ ૯૧.૪૬
૨૦૧૨ ALPHA SY. 5% ૩૨૫૨૪૫ ૧૭૨૭૯૧ ૧૫૧૭૭૭ ૮૭.૮૪
૨૦૧૩ ALPHA SY. 5% ૨૨૨૫૮૯ ૧૨૩૭૮૧ ૧૦૭૧૦૬ ૮૬.૫૫
૨૦૧૪ ALPHA SY. 5% ૧૩૩૭૭૫ ૭૮૦૬૩ ૬૮૯૬૦ ૮૮.૩૪
૨૦૧૫ ALPHA SY. 5% ૫૧૨૫૩ ૩૪૮૯૨ ૩૧૭૪૧ ૯૦.૯૭%
૧૭૧૯૬ ફોફલ ૯૮૨૮ ૯૦૬૨ ૯૨.૨૮%
૨૦૧૬ ALPHA SY. 5% ૯૮૩૪૯ ૬૦૩૬૮ ૫૫૭૮૬ ૯૨.૪૧%
૩૦૦૦ ફોફલ ૩૦૦ ૩૦૦ ૧૦૦%
૨૦૧૭ ALPHA SY. 5% ૧૧૯૭૩૧ ૭૫૫૬૫ ૬૯૮૩૦ ૯૨.૪૧%
૨૨૧૮૩૦ ફોકલ ૧૨૬૩૭૫ ૧૧૩૮૨૫ ૯૦.૦૭%