×

રસીકરણ

વર્ષ- ર૦૧૭-૧૮

બનાસડેરીના વેટનરી કેન્દ્રો ૧૧
વેટનરી કોલેજ દાંતીવાડા ૦૧
પશુધન નિરીક્ષક તાલીમ કેન્દ્ર દાંતીવાડા ૦૧
ગૌ શાળા તથા પાંજરાપોળ ૧૩૭