×

ખેતીવાડી શાખાની સંપર્ક માહિતી.

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું ખેતીવાડી શાખા, ચોથો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- શ્રી પી.કે. પટેલ, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૨૬૩૪
મોબાઇલ નં. ૯૯૦૯૯૦૪૯૫૫
ફેકસ નંબર ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪
ઇ-મેલ banaskanthadao@gmail.com
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
કુ.કે.આઇ.દેસાઇ ખેતી અધિકારી ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૭૫૬૭૫૧૦૧૬૨ banaskanthadao@gmail.com
શ્રીમતી આર.આર.પટેલ મદદનીશ ખેતી નિયામક (પા.સં) ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૬૦૧૯૦૨૧૩૯ banaskanthadao@gmail.com
શ્રી એલ.એ.ઠાકોર મદદનીશ ખેતી નિયામક (એગ્રો) ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૨૬૫૪૨૪૮૧૩ banaskanthadao@gmail.com
કુ.વી.પી.આલ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૪૦૯૩૨૧૧૨૮ banaskanthadao@gmail.com
શ્રી પી.પી.રાવલ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૭૨૫૪૫૨૯૩૬ banaskanthadao@gmail.com
શ્રી બી.કે.સાયતા મદદનીશ ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૪૨૭૫૩૬૮૩૨ banaskanthadao@gmail.com
શ્રી વી.આર.સૈની સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૯૭૯૯૨૨૧૨૭ banaskanthadao@gmail.com
શ્રી એ.એચ.હડીયોલ સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૭૯૯૦૫૮૩૬૯૩ banaskanthadao@gmail.com
શ્રી આઇ.એમ.કાછેલા જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૪૨૬૮૯૫૯૨૭ banaskanthadao@gmail.com
૧૦ શ્રીમતી પી.બી.વ્યાસ જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૪૨-૨૫૨૬૩૪ ૯૯૨૪૯૧૫૭૬૮ banaskanthadao@gmail.com