×
ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી | બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
અમીરગઢ
દાંતા
ધાનેરા
કાંકરેજ
વડગામ
ભાભર
દાંતીવાડા
ડીસા
પાલનપુર
૧૦ વાવ
૧૧ દીયોદર
૧૨ થરાદ