×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા,
જિલ્લા પંચાયત, બનાસકાંઠા
શાખાનું સરનામુ ત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ ભવન,
આરોગ્ય શાખા,
જિ.પં.બ.કાં.પાલનપુર
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૩૩
ફેકસ નંબર ૨૫૮૯૦

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી નટુભાઇ પટેલ વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય) ૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩ ૨૫૮૯૦૮ -
શ્રી બી.એમ.પ્રજાપતિ વહીવટી અધિકારી(કુ.ક.) ૦૨૭૪૨-૨૫૩૦૧૫ ૨૫૮૯૦૮ - -