×
સંકલિત બાળવિકાસ શાખા

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા (આઇ.સી.ડી.એસ.)
શાખાનું સરનામુ ત્રીજા માળે, સરદાર પટેલ ભવન, જીલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા, પાલનપુર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી કુ.ભાવનાબેન સી.જીડીયા
ફોન નંબર ૦૨૭૪૨ ૨૫૩૫૪૯
મો. ૯૯૧૩૩ ૧૯૧૯૭
ફેકસ નંબર -
ઇ-મેલ poicdsban@gmail.com
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ડી.એમ.પ્રજાપતિ ઓફીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ૦૨૭૪૨ ૨૫૩૫૪૯ ૯૪૨૯૪૩૦૩૩૨ poicdsban@gmail.com
પી.આર.સોલંકી વિભાગીય હિસાબનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૩૫૪૯ ૯૨૬૫૫૪૨૪૦૯ poicdsban@gmail.com
જીનલ તરાલ જુનીયર કલાર્ક ૦૨૭૪૨ ૨૫૩૫૪૯ ૯૧૦૪૨૩૦૫૮૩ poicdsban@gmail.com
સરોજબેન ચૌધરી પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ ૦૨૭૪૨ ૨૫૩૫૪૯ ૯૫૫૮૯૪૫૯૯૬ poicdsban@gmail.com
ટિવંકલ પટેલ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ ૦૨૭૪૨ ૨૫૩૫૪૯ ૮૧૨૮૨૦૭૨૪૨ poicdsban@gmail.com